اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

محمد طاهری
 مدیرعامل 

رزومه کاری
حبیب بیگی
رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
09173156436
عضو غیر موظف، لیسانس شیمی - پتروشیمی
متولد 1350/8/3
رزومه کاری
رامین نوژن 
نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
09173177282
عضو غیر موظف ، فوق لیسانس EMBA و مدیریت کارآفرینی
متولد 1354
رزومه کاری
اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس