نامزد دریافت لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در بخش‌های ویژه و جانبی در گروه سیمان، آهک و گچ

نامزد دریافت لوح تقدیر برای عملکرد مناسب در بخش‌های ویژه و جانبی در گروه سیمان، آهک و گچ