انتصابات جدید شرکت گچ ماشینی

طی احکام جداگانه از طرف مدیرعامل محترم شرکت گچ ماشینی فارس، آقای مهندس جلیل بهنامی به سمت سرپرست واحد فنی و تعمیرات و آقای جلال رضایی به سمت سرپرست واحد بازرگانی و فروش منصوب گردیدند.