اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

شهرام خنده رویان
 سرپرست 
به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان
09173011879
دکتری حسابداری
متولد 1353/6/15
رزومه کاری


حبیب بیگی
رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
09173156436
عضو غیر موظف، لیسانس شیمی - پتروشیمی
متولد 1350/8/3
رزومه کاری

رامین نوژن 
نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
09173177282

عضو غیر موظف ، فوق لیسانس EMBA و مدیریت کارآفرینی
متولد 1354
رزومه کاری
اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس