اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس

رضا نوذری
 مدیرعامل 
به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان

کارشناس ارشد حسابداری
متولد 1348/5/2
رزومه کاری
حبیب بیگی
رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام)
09173156436
عضو غیر موظف، لیسانس شیمی - پتروشیمی
متولد 1350/8/3
رزومه کاری
رامین نوژن 
نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
09173177282
عضو غیر موظف ، فوق لیسانس EMBA و مدیریت کارآفرینی
متولد 1354
رزومه کاری
اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت گچ ماشینی فارس