گچ و خاک مخلوط، محصول جدید شرکت گچ ماشینی فارس

مژده به انبوهسازان و استادکاران و کارفرمایان ساختمانی. گچ و خاک مخلوط، محصول جدید شرکت گچ ماشینی فارس، به بازار آمد


شرکت گچ ماشینی فارس در راستای کاهش هزینههای ساخت و ساز ساختمان و افزایش بهرهوری و سرعت اجرای کار، اقدام به تولید محصول جدید خود بنام «گچ و خاک مخلوط» جهت پوشش دیوارهای ساختمان نموده و استفاده از آن را بنا به دلایل ذیل به عموم انبوهسازان و استادکاران توصیه مینماید.

کاهش هزینه ها:
- حذف هزینههای خرید و حمل خاک
- حذف هزینههای حمل خاک به طبقات
- حذف هزینههای سرند و ترکیب خاک با گچ
- استفاده از تعداد نیروی کاری کمتر
- افزایش سرعت اجرای استادکاران

مزایای فنی:
- کیفیت یکنواخت با توجه به ترکیب گچ و خاک بصورت همگن
- کلوخه نشدن بدلیل عدم وجود رطوبت باتوجه به پخت در دمای بالا
- راحتی کار با این نوع گچ بدلیل بالا بودن زمان گیرش
- سطوح دیواری عاری از خط و خش بدلیل شکلگیری آسان
- افزایش سرعت اجرا با توجه به حذف عوامل آمادهسازی اولیه

سایر مزایا:
- عاری از هرگونه تخم و لارو حشرات بویژه موریانه
- حذف عوامل بیماریزا بدلیل پخت در دمای بالا