تعطیلی دفاتر سیمانی شستا برای تمرکز زدایی از تهران

بومی گزینی و تحقق سیاست‌های کلان کشور در سیمان تامین اجرایی شد
 
بومی گزینی و تحقق سیاست‌های کلان کشور در سیمان تامین اجرایی شد:
 تعطیلی دفاتر سیمانی شستا برای تمرکز زدایی از تهران

روابط عمومی سیمان تامین شستا

 رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین در خصوص تعطیلی دفاتر نمایندگی شرکت های سیمانی در تهران گفت: دفاتر مرکزی شرکت‌های سیمانی در تهران از مسیر فعالیت‌های واقعی خود خارج شده بودند. برای تطبیق با سیاست‌های تمرکز زدایی از تهران پروژه انتقال اشتغال به شهرستان‌ها کلید خورد.

 وی ادامه داد: در این پروژه تعدیل نیرو و کاهش هزینه های پرسنلی مطرح نبود و افزایش کارایی مطرح است.

او به برخی انتقادها از این طرح اشاره و تاکید کرد: برخی به دلیل در خطر بودن منافعشان سعی در انحراف افکار عمومی و حاشیه سازی برای چنین طرح ملی و مهمی دارند؛ چرا که این افراد قراردادهایی با دفاتر تهران این شرکت ها داشته اند که حالا مسیر سوء استفاده آنها بسته شد.
مشروح خبر در لینک زیر:

 http://bit.ly/2OpYcmo