محمد رضوانی فر، مدیرعامل شستا

روز جمعه همگی مدافع حرم میشویم
محمد رضوانی‌فر: روز جمعه همگی مدافع حرم می‌شویممحمد رضوانی فر مدیرعامل شستا در صفحه خود با دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نوشت :
مرد میدان میگفت : < جمهوری اسلامی حرم است >
روز جمعه همگی مدافع حرم میشویم