آگهی مناقصه عمومی

 آگهی مناقصه عمومی انتخاب پيمانکار توليد ديوار گچ
شرکت گچ ماشيني فارس درنظر دارد توليد ديوار گچ را به مدت يکسال به پيمانکار واجد صلاحيت واگذار نمايد .
زمان دريافت اسناد مناقصه : 1401/07/11
ميزان تضمين شرکت در مناقصه : 100/000/000​ ريال بصورت وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي در وجه مناقصه گذار .
مهلت تحويل پيشنهادات : حداکثر تا تاريخ : 1401/07/20
محل دريافت اسناد :
شيراز - بلوار اميرکبير ، خيابان فاخته ،  جنب شرکت سيمان فارس ، شرکت گچ ماشينی فارس يا از لينکهاي زير

هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مندرج است .
متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های :  07138320751  
داخلي 141
 تماس حاصل فرمايند .
لينک اسناد مناقصه
لينک قرارداد