آگهی مناقصه عمومی


باطله برداری ، استخراج ، بارگيری و حمل سنگ گچ پسکوهک

شرکت گچ ماشينی فارس بهره بردار معدن سنگ گچ پسکوهک در نظر دارد عمليات باطله برداري ، استخراج ، بارگيری و حمل سنگ گچ از معدن پسکوهک  ( واقع در يازده کيلومتري از درب شرکت ) به محل شرکت به ميزان 200/000 تن را برای مدت يکسال به پيمانکار واجد صلاحيت واگذار نمايد :
زمان دريافت اسناد مناقصه : 1400/10/06
ميزان تضمين شرکت در مناقصه : 2/000/000/000​ ريال بصورت واريز وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي در وجه مناقصه گذار
مهلت تحويل پيشنهادات : حداکثر تا تاريخ : 1400/10/16
محل دريافت اسناد مناقصه :
 از  اينجا
محل تحويل اسناد مناقصه :
شيراز - بلوار اميرکبير ، خيابان فاخته ،  جنب شرکت سيمان فارس ، شرکت گچ ماشينی فارس ، واحد حراست
کد پستی : 7188746796
ضمنا" به صورت حضوری هم ميتوانيد به آدرس فوق تحويل نماييد .
هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مندرج است .
متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های   07138320750  07138238786
تلفکس : 38427561 071 
تماس حاصل فرمايند .
لينک اسناد مناقصه
لینک قرارداد

*********************************************************************************************

خريد 50/000 تن سنگ گچ ( نوبت دوم )
 
شرکت گچ ماشينی فارس در نظر دارد جهت تامين مواد اوليه سنگ گچ مصرفي خود به ميزان  50/000 تن از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد . از فروشندگاني که توانايي لازم در اين زمينه را دارند دعوت بعمل مي آيد .
زمان دريافت اسناد مناقصه : 1400/10/21
ميزان تضمين شرکت در مناقصه : 250/000/000​ ريال بصورت واريز وجه نقد به حساب جاري  189136765
بانک رفاه بنام شرکت گچ ماشيني فارس يا ضمانت نامه بانکي در وجه مناقصه گذار

مهلت تحويل پيشنهادات : حداکثر تا تاريخ : 1400/10/27
محل دريافت اسناد مناقصه :
 شيراز - بلوار اميرکبير ، خيابان فاخته ،  جنب شرکت سيمان فارس ، شرکت گچ ماشينی فارس يا از  اينجا
محل تحويل اسناد مناقصه :
شيراز - بلوار اميرکبير ، خيابان فاخته ،  جنب شرکت سيمان فارس ، شرکت گچ ماشينی فارس ، واحد حراست
کد پستی : 7188746796
ضمنا" به صورت حضوری هم ميتوانيد به آدرس فوق تحويل نماييد .
هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مندرج است .
متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های   07138320750  07138238786
تلفکس : 38427561 071 
تماس حاصل فرمايند .
لينک اسناد مناقصه
لینک قرارداد