آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت چهارم )
شرکت نوآوران صنعت سبز پارس بهره بردار معدن سنگ گچ پسکوهک ( واقع در يازده کيلومتری جاده شيراز بوشهر از درب شرکت ) در نظر دارد عمليات باطله برداری ، استخراج ، بارگيری و حمل مقدار 200/000  تن سنگ گچ را به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .  از پيمانکاران جهت بازديد از معدن و دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد . 
زمان دريافت اسناد مناقصه :  1402/06/21
ميزان تضمين شرکت در مناقصه : 1/000/000/000​ ريال بصورت واريز نقد به حساب جاري 207841834 بانک رفاه بنام شرکت نوآوران صنعت سبز پارس يا ضمانت نامه بانکي در وجه مناقصه گزار .
مهلت تحويل پيشنهادات :  حداکثر تا تاريخ  1402/07/03
محل دريافت و تحويل اسناد :
شيراز - بلوار اميرکبير ، خيابان فاخته ،  جنب شرکت سيمان فارس ، کارخانه گچ ماشينی فارس واحد حراست يا از لينکهاي زير
هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مندرج است .
متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ( های ) :  071 تماس حاصل فرمايند .
لينک اسناد مناقصه