آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی
شرکت گچ ماشيني فارس درنظر دارد خرید کیسه مورد نیاز خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد . 
زمان دريافت اسناد مناقصه : 1401/10/10
ميزان تضمين شرکت در مناقصه : 300/000/000​ ريال بصورت وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي در وجه مناقصه گذار .
مهلت تحویل پیشنهادات :  حداکثر تا تاريخ  1401/10/20
محل دریافت اسناد :
شيراز - بلوار اميرکبير ، خيابان فاخته ،  جنب شرکت سيمان فارس ، شرکت گچ ماشينی فارس يا از لينکهاي زير
هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه ميباشد
ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مندرج است .
متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های :  07138320751  
داخلي 141
 تماس حاصل فرمايند .
لينک اسناد مناقصه
لينک قرارداد