آزمایشگاه

شرکت گچ ماشینی فارس با دارا بودن آزمایشگاه مجهزوکارشناسان خبره درسال 90 موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ازاداره استاندارد گردید که این همکاری تاکنون ادامه دارد.

این شرکت علاوه بر گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اولین شرکت دارنده نشان استانداردبتن آماده وگچ های ساختمانی در استان فارس می باشد.
آزمایشگاه شرکت گچ دارای کارشناسان متخصص و خبره و دارای گواهینامه تایید صلاحیت کنترل کیفیت با بیش از 10سال سابقه و همچنین مجهز به دستگاههای پیشرفته توانایی کلیه آزمون های گچ از جمله آزمون های فیزیکی وشیمیایی گچ طبق استاندارو سفیدی وسختی گچ و کلیه آزمون های بتن آماده رادارا می باشد.
این شرکت با دارا بودن تجهیزات ودستگاهها آزمایشگاهی از قبیل سختی سنج، سفیدی سنج ، دستگاه مقاومت خمشمی وفشاری گچ ،محفظه رطوبت ، آون ،کوره دستگاه ویکات ،دستگاه مفاومت فشاری بتن وبلوک و.میکسر آزمایشگاهی والک ها ... می تواند طبق استاندارد آزمایشات زیر را انجام دهد:

بتن آماده:
1- نمونه برداری از بتن تازه
2-تعیین روانی به روش اسلامپ
3 -تعیین مقاومت فشاری آزمونه ها ی بتن
4 - ساخت آزمونه های در کارگاه
5 -طرح اختلاط بتن در کلاس های مختلف

بلوک:
1 -انجام آزمون کنترل ابعاد
2- تعیین مقاومت فشاری بلوک
3-طرح اختلاط انواع بلوک سبک وسنگین

آزمون های انواع گچ ها :
1- آزمون درصد مانده روی الک
2- آزمون تعیین زمان گیرش
3- آزمون تعیین مقاومت خمشی و فشاری گچ
4- آزمون تعیین درصد سولفات کلسیم
5- آزمون تعیین سختی گچ مخصوص گچ گیپتون
6- آزمون تعیین میزان سفیدی گچ
7- آزمون تعیین میزان آب تبلور سنگ گچ

دانلود لیست تجهیزات آزمایشگاه LFO 22-01